اخبار

اخراج 150نفر از کارگران کارخانه فولاد بویر صنعت یاسوج طی دو سال گذشته

اخراج 150نفراز کارگران کارخانه فولاد بویر صنعت یاسوج و بلا تکلیفی آنها در دوسال گذشته

اعتراض 150نفر از کارگران کارخانه فولاد بویر صنعت یاسوج نسبت به اخراج خود از این کارخانه ودرخواست رسیدگی و حمایت مسولین استانی و کشوری از آنها

طی نامه ای که در تاریخ96/06/05از طرف 23نفر از 150نفر اخراجی کارگران کارخانه فولاد بویر صنعت یاسوج امضاء شده است و در آن درخواست حق و حقوق خود در سال های گذشته و همچنین برگشت به کار را دارند از مسئولین استانی و کشوری تقاضای بررسی و درخواست کمک کرده اندو اظهار داشته اند که همکاری لازم به عمل آید تا باعث اختشاش و بی نظمی در شهر نشود و بتوانیم به زندگی خود ادامه دهیم همچنین در شکایت خوداظهار نموده اند که مسئولین کارخانه به آنها گفته اند تا بیت رهبری هم اقدام کنید هیچ چیزی به دست شما نخواهد رسید و همه نهادهای استانی و کشوری بدون اجازه ما اقدام به تصمیم گیری نخواهند کرد و نمیتوانند بکنند

اضافه کردن دیدگاه جدید