1
2
3

جلسه شوراي امر به معروف و نهي از منكرسازمان بسيج كارگري استان با حضور اعضاء وجناب سرهنگ نورايي مسئول معاونت امر به معروف و .... سپاه استان در...

پنجمين جلسه مربيان قشر بسيج كارگري استان با حضور حاج آقا دهسار سرمربي استاني قشر در تاريخ 04/08/96 برگزار گرديد ، سرمربي قشر با اشاره به سخنان...

 

با توجه به توديع شهردار ياسوج (آقاي جاويد) و معارفه شهردار جديد (دكتر نستهن مقدم) در مهر ماه سال جاري تفاهم نامه اي در تاريخ 3/8/96 في...