1
2
3

1-اجراي دو يادواره شهداي قشر-ديداروسركشي از خانواده معزز شهدا-تزيين پايگاهها و حوزه ها-غبار روبي گلزار شهدا-شركت در نماز جمعه-پياده روي-تجليل از...

جلسه شوراي امر به معروف و نهي از منكرسازمان بسيج كارگري استان با حضور اعضاء وجناب سرهنگ نورايي مسئول معاونت امر به معروف و .... سپاه استان در...

پنجمين جلسه مربيان قشر بسيج كارگري استان با حضور حاج آقا دهسار سرمربي استاني قشر در تاريخ 04/08/96 برگزار گرديد ، سرمربي قشر با اشاره به سخنان...